#DOWNLOAD E-PUB õ Bir Kedi, Bir Adam, Bir Ölüm ⚻ eBook or E-pub free

Karamsar konular ve kitaplarla aram pek iyi de il neriyle okudu um bu kitap da b yle kt T rkiye ve d nyada ge mi d nem politik olaylar , lkesinden ka arak sve e iltica etmi bir ki inin zerinden anlatan bir hikaye D nem defresif, kahraman n kendisi depresif, konu depresif Tatil i in ok iyi oldu do rusu Ayr ca Livaneli nin baz kitaplar tarih kitab gibi Burada da kendini tutamam sanki ve u tarihte u lkede u oldu, bu lkede bu oldu tarz bilgilerle yer yer ansiklopedi havas na sokmu Okumas rahat, ak c Bunun d nda maalesef hi be enmedim. T 7 , 7 1978 ,. #DOWNLOAD E-PUB õ Bir Kedi, Bir Adam, Bir Ölüm õ Ger Ek Bir Aheser Teknik Ve Psikolojik Olarak M Kemmel Ld Rmek Mi Ba Lamak M Ikilemini En Iyi Veren RomanYa Ar KemalArkada Lar M Bunun Fark Nda De Il Ama Ben Bu Ba Lant Lar N St Nde Ya Da D Nday M Onlar Gibi Davranmaya Onlara Benzemeye Al Yorum Lakin I Im Farkl I Te Roman Yazan Zavall Arkada M N Inemedi I Derinliklerden Biri De Bu O Beni Politik Ge Mi I Olan Ve Kuzey S Rg N Ne Savrulmu S Radan Insanlardan Biri San Yor Ba Mdan Ge Enleri Benden Daha Ilgin Buluyor Imdeki Derin Ve K Kl Karanl N Fark Nda De Il Nk Insanlar Konu Arak Tan Yamazs N Z Konu Mak Canl Yarat Klar Aras Ndaki En Etkisiz Ileti Im Arac Dil Yalan S Yl Yor Olanlar Arp T Yor Insanl N Hi B K P Usanmad Kli Eleri Tekrarl Yor Bu Y Zden Insanlar Dinlemek Onlar Anlamak I In Yeterli De Il Mart R Zgarlar N N Stanbuldan Stockholme Savurdu U Bir M Lteciolan Sami Baran Yatt Hastanede T Rkiyeden Bir Hastayla Kar La RBu Adam Ba Na Gelenlerin Sorumlusu Olarak G Rd Eski Bir Bakand ROndan Intikam N Almak Amac Yla Ili Uruguay Ran Gibi Farkl Lkelerden Gelmi M Lteci Arkada Lar Yla Birlikte Bir Plan YaparAncak Bu Plan Ger Ekle Tirmek O Kadar Kolay Olmayacakt R Sami Baran Anadilin Yeri Geldi Inde D Manla Da Anla Ma Arac Olabilece Ini Hesaba Katmam T R Ve Bu Plan N N Ndeki Engellerden Sadece BiridirZ Lf Livanelinin Usta Kaleminden S Rg N Ya Am Ve Ld Rmek Ba Lamak Ikilemi Zerine Okurlar Ve Ele Tirmenleri De I Ik Kurgusuve Beklenmedik Final Ler Iyle De Etkileyen Kusursuz Bir Roman Okudu um bir ok Livaneli kitab n n aksine bu kitab okurken ok s k ld m bilmiyorum akmad kitap. tiraf ediyorum bu kitab konusu be endi im i in de il sadece bir Z lf Livaneli kitab okumak i in okudum Asl nda tek derdim dilini merak etmekti lk okudu um kitab olmas na ra men be endim Anlat m ok ak c yd yle ki kitapta ift anlat m var Yani hem yazar anlat yor hem de ba kahraman Sami olaylar tekrar kendi do rulu u ile anlat yor lk ba ta okurken biraz zorland m, hatta bence ben bu kitab sevmem diye bile d nd m Fakat tarihimizde ya anan korkun olaylar n verdi i ac kay plar anlatan bir kitap oldu u i in severek okudum Daha nce buna benzer bir kitap okumad m i in ift anlat ml iyice ilgimi ekti yi ki okumu um.Kitap Sami nin, sve e m lteci olarak gitti i zaman anlat yor 12 mart d neminde ya ad sars c bir olay y z nden bir s re kendine gelemiyor Sars c diyorum nk okurken sizde sars l yorsunuz Betimlemeleri ok g zel oldu u i in sizde o sars c olay n i inde buluyorsunuz birden kendinizi.Sadece Sami de il, Sami gibi bir ok insan n m lteci olarak s nd sve de ge en ya amlar n da okuyoruz Yani tek Sami de il bir ka ki i daha var Ve bu ki ilerin nas l bir araya geldi ini, sve e gelmeden nce neler ya ad klar n okuyoruz Bu k sac k kitapta ok fazla hayat var ncelikle birden bire de i en karakterleri sevmedim Hayatlar n okurken memnundum ama yinede zaten ift anlat ml bir kitap oldu u i in bu biraz beni yordu.Sami ya ad sars c olay sonras bir hastanede tesad fen ya l bir adamla kar la r ve o adam n kim oldu unu daha onu ilk g rd andan beri anlam t r Sami nin akl ndan ge en intikam planlar , yan na ald arkada lar ve zellikle kedisi ile k sacas her eyi ile ok g zel bir kitapt T m karakterleri sevdim Aralara serpi tirilen ayr nt lar sevdim Bir ge mi i bir gelece i okumak g zel ve bir o kadar da insan n y re ini da l yordu Geriye d n p bakt m zda neler atlatt m z bu kitap sayesinde bir kez daha g rebildim.Kitab size g n l rahatl ile nerebilirim Zaten 200 k sur sayfa oldu u i in hemen okursunuz Benimde son okudu um Livaneli kitab olmayacak nk insanlar konu arak tan yamazs n z Konu mak, canl yarat klar aras nda ki en etkisiz ileti im arac Dil, yalan s yl yor, olanlar arp t yor, insanl n hi b k p usanmad kli eleri tekrarl yor Bu y zden insanlar dinlemek onlar anlamak i in yeterli de il. Tam bir Livaneli ye giri 101 kitab Yazar n anlat m diline, olay rg s kurma yetilerine a inal k kazanabilece iniz ve daha sonra yazd kitaplar da okuma iste i duyabilece iniz bir kitap.Okudu umda elbette vazge ilmezlerim aras na girmedi ama Livaneli nin yazarl k konusunda kesinlikle ok ey vaad etti inin emarelerinin hissedildi i k s mlar var.Ayr ca dili olduk a ak c ok rahat okunuyor Z lf Livaneli nin di er kitaplar da a a yukar hep bu ekilde.Son derece ba ar l buldu um bir T rk edebiyat insan kendisi Sayg lar m sunuyorum. Onlar hi d nd n z m D nyan n neresinde olurlarsa olsunlar siyasi, politik, dinsel, ekonomik sebeplerden dolay bir ekilde d nyan na ba ka yerlerine s r klenmi olanlar Sistemden, korkudan, bask dan s k lan yepyeni bir hayat kurmaya al rken ne yerle ebilen ne anavatan na geri d nebilenleri.Asl nda hepimizin hayat n n bir d neminde var oldu bu insanlar Kimi hala var kimi tesad fen ge ti gitti Ama biz onlar hi derinden g rmedik Oturup yle ne hissettiler nereye gidiyorlar d nmedik Ben en az ndan d nmedim ki tarafa da ait olamamak ve arafta kalman n verdi i bocalama, ruh hali, eve zlem, ge mi ten ka arken bile ge mi e zlem Bir s r farkl rk milleti ve dini bir araya getiren ortak payda m lteciler Yine yine her zamanki kadar kalemine sa l k Z lf Livaneli Hi a rtmad n yle iyiydi ki Yine berrak bir dil, ak c anlat m ve g zel bir kurgu var kar m zda sve te ve stanbul da ge en bir hikaye 12 Mart olaylar n n yaratt travma nedeniyle solu u sve te alan gen Sami Baran n yk s bu Ona i kence yapan adamla ba ka bir lkede ayn hastaneye d mesi biraz abart l bir tesad f gibi geldi ama kurgu bu y nde ilerledi i i in karakterimizin a lma s recini de bu olay zerinden g zlemliyoruz Farkl bir yap s var roman n yk y bir yazardan bir de karakterin a z ndan dinlemek ilgin bir tarz yaratm Sayfalar ilerledik e ana karakter Sami Baran n anlatacaklar n daha merak eder oluyoruz nk hayat hikayesini yazan arkada ndan saklad ve ok nemli olan olaylar biz okuyucuya anlat yor Sami yle birlikte sve e s nan di er siyasi m ltecilerin de hayatlar na bir g z at yoruz Hepsi de lkelerinden ya ad klar zorluklardan ka arak gelmi ler ama burada da mutlu olduklar s ylenemez Kimi sonu intihara gidecek kadar aresiz, kimi kendini orkidelere adamaya karar verecek kadar hayata yeniden ba lama heyecan yla doludur Sami ve evresindeki di er insanlarla, sve in karl ve so uk sokaklar n n gezintisi bu roman Kitapta okudu umuz sve ile bug nk durumu aras nda nas l bir fark var merak ediyorum. Gerek farkl anlat m stili gerekse kurgusu a s ndan st n ba ar l bir kitap Z lf Livaneli nin zellikle yeni nesil gen lik i in ok nemli bir yazar oldu unu kan tlar nitelikte Iyi ki okudum, iyi ki. ift anlat ml , s r kleyiciydi.